O Projekcie

Obszar objęty rewitalizacją 12,203 ha. Zachodnią granicę parku wyznacza ulica Sprzymierzeńców oraz teren Wyższego Seminarium Duchownego i zakładu poprawczego, od północy park graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej, Placem Ludowym i ulicą Lipową, wschodnią graniczę wyznacza ulica Śląska a południową ulica Pionierów Ziemi Świdnickiej.

Zakres przewidywanych prac:

  • remont i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych
  • montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, kosze na psie odchody)
  • budowa oświetlenia wysokiego i niskiego
  • gospodarka drzewostanem oraz wykonanie zieleni niskiej

Całkowita wartość inwestycji: 10 589 985,12 zł
Wartość dofinansowania z UE: 5 891 466,81 zł